A-TREAT - DISTRIBUTION

Bangkok Sister Cities week 2012
กทม.สานสัมพันธ์ จัด ”สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง” แลกเปลี่ยนบริหารจัดการเมืองเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในอนาคต

A-TREAT - Artist Management